• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

مدل AGILE (چابک)

AGILE


این یک تکنیک تحلیل کسب و کار مدرن است که عمدتا در مدل Agile (چابک) استفاده می شود که در آن نیاز به تکرار برای جمع آوری، طراحی و اجرای یک پروژه وجود دارد. در این روش، الزامات از دیدگاه کاربران نهایی برای تدوین بهترین راه حل یا شیوه، جمع آوری می شوند.
مزیت : از آنجا که الزامات از دیدگاه کاربران تحلیل می شود، از این رو، نتیجه چنین تحلیلی بسیار کاربر محور و موثر است.