• به سایت تخصصی شرکت مشاورین تجاری پیشرو ارزآوران اسپاد خوش آمدید                                                                                     شماره تماس: 22988023-021 ___ 09129641181

تحلیل Most

اصطلاح MOST شامل چهار عنصر است:
M : ماموریت
O : هدف
S : استراتژی
T : تاکتیک


تحلیل MOST یک چارچوب تحلیل کسب و کار قدرتمند و یکی از بهترین روش های تجزیه و تحلیل کسب و کار است که با استفاده از آن می توان دریافت که سازمان چه کاری انجام می دهد و برای رسیدن به هدف و حفظ هماهنگی استراتژی ها چه برنامه ای دارد. از این رو تجزیه و تحلیل MOST روشی واضح برای درک توانایی و هدف یک سازمان است.
اکنون، اجازه دهید هر یک از عوامل را با اهداف آنها توضیح دهیم.
ماموریت: این مهمترین عامل برای یک سازمان در زمینه تعیین اهدافی است که می خواهد در آینده بدست آورد. اگر ماموریت مشخص باشد، آنگاه تحلیل و اندازه گیری عوامل باقی مانده آسان تر خواهد بود.
اهداف: ما می توانیم اهداف را به عنوان مجموعه ای از اهداف که به عنوان یک نتیجه گنجانده شده در ماموریت سازمان است، در نظر بگیریم. علاوه بر این، اهداف باید S.M.A.R.T باشند
یعنی:
S-Specific : خاص
M-Measurable : قابل اندازه گیری
A-Achievable : قابل دست یابی
R-Realstic : واقع بینانه
T-Timely: به موقع


استراتژی : این مراحل یا اقداماتی است که سازمان برای دستیابی به اهداف و برای انجام مأموریت انجام می دهد. یک استراتژی، گروهی از تاکتیک ها است.
تاکتیک ها: عبارتست از روش های گسسته و ساده که یک سازمان برای انجام استراتژی ها دنبال می کند.
مزیت : تجزیه و تحلیل MOST یک روش تحلیل کسب و کار ساختار یافته است و در هر سطح کاری از یک سازمان از بالا به پایین کاربرد دارد. این فرآیند تضمین می کند که یک سازمان همچنان تمرکز خود را بر ماموریت که عامل مهم موفقیت سازمان است، حفظ می کند.